Capaciteitsversterking van partnerorganisaties

Rutgers WPF versterkt de capaciteit van haar partnerorganisaties door het bieden van financiële, inhoudelijke en organisatorische ondersteuning, zodat zij beter in staat zijn hun organisatiemissie en –doelen te bereiken.

Doel

Het doel van capaciteitsversterking is partnerorganisaties te ondersteunen zodat ze in staat zijn zelfstandig projecten te ontwikkelen en op een effectieve manier uit te voeren. Rutgers WPF biedt partnerorganisaties ondersteuning op onderstaande terreinen.

‘Good practices’

Rutgers WPF geeft inhoudelijke ondersteuning bij het ontwikkelen en/of aanpassen van succesvolle interventies die gebaseerd zijn op het principe van rechten en keuzevrijheid. Deze ondersteuning bestaat uit:

  • overbrengen van wetenschappelijke kennis op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;
  • het vermogen te praten over delicate onderwerpen omtrent seksualiteit, zoals seksuele diversiteit, seksueel geweld en abortus.

Interventieontwikkeling

Om de kwaliteit van interventies (producten en diensten) te optimaliseren ondersteunt Rutgers WPF partners met onderzoek naar een systematische, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde interventieontwikkeling. Dit omvat onder meer:

  • trainingen in het doen van onderzoek;
  • uitvoeren van behoefteanalyses;
  • uitleg geven over de manier waarop de onderzoeksresultaten gebruikt kunnen worden bij ontwikkelen en uitvoeren van de interventies.

Projectmanagement

Rutgers WPF gelooft dat partnerorganisaties bepaalde vaardigheden nodig hebben op het gebied van projectmanagement om in staat te zijn programma’s te ontwikkelen, uit te voeren, te monitoren en te evalueren. Goed projectmanagement draagt niet alleen bij aan de efficiency maar ook aan het optimaliseren van de kwaliteit, impact en duurzaamheid van een interventie. Rutgers WPF hanteert hiervoor de methode van ‘Project Cycle Management’ (PCM) in alle fasen van projecten.

Organisatieontwikkeling

Onontbeerlijk voor iedere organisatie zijn een goed bestuur, goed management en goede administratieve en financiële structuren en –systemen. Hiervoor ondersteunt Rutgers WPF organisaties met het uitvoeren van organisatieassessments en het identificeren van zwaktes in systemen en structuren.

Beleidsbeïnvloeding

Rutgers WPF ziet capaciteitsversterking in beleidsbeïnvloeding als een aanvullend aspect binnen algemene capaciteitsversterking. Rutgers WPF speelt een rol in het opbouwen van kennis en vaardigheden op dit terrein, en verder bij het vinden en gebruikmaken van, en/of opzetten van samenwerkingsverbanden.